Eğitimlerimiz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Eğitimi

Şirket, kurum ve kuruluşların; kişisel verilere ilişkin süreçlerini düzenlemesine yönelik olarak verilen bu eğitimde, bireyin aile ve özel hayatın korunmasına ilişkin hakkının temelinde yer alan kişisel verilerin korunması hususu anlatılmakta, kişisel bilgileri işleyen gerçek ve tüzel kişinin yükümlülükleri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Startup ve E-Ticaret Eğitimi

Hukuk büromuz tarafından; hukuka uygun iş modelinin tespiti, şirket kuruluş işlemleri, şirket esas sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve ortaklık sözleşmeleri, yatırımcı müzakereleri ve sözleşme imza süreçleri, fikri mülkiyet hukuku mevzuatı kapsamında marka, patent, faydalı model ve telif haklarının korunmasına ilişkin temel ilkeler ile Türkiye ve dünyadaki şirket türlerine ilişkin bilgilerin yalın bir anlatımla aktarıldığı eğitimler verilmektedir.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Hukuku Eğitimi

Yenilenebilir Enerji ve Çevre hukuku konusunda ki farkındalığın oluşturulması adına, bu hususta ki kamu teşviklerinin, ilgili lisans başvuruları ile lisanssız üretim süreçlerine ilişkin hukuki prosedürlerin, Uluslararası Çevre hukuku ile Enerji Verimliliği mevzuatının ve Türkiye Yenilenebilir Enerji pazarında ki yatırımlara ilişkin hukuki süreçlerin anlatıldığı eğitimler verilmektedir. Bu eğitim genellikle üniversitelerde sosyal sorumluluk kapsamında düzenlenmektedir.

İş Hukuku Eğitimi

Şirketlerin insan kaynakları departmanı ve yöneticileri başta olmak üzere  ilgili şirket çalışanlarına yönelik olarak yürürlükteki mevzuatın uygulanması ve mevzuata aykırılık halinde şirket aleyhine doğacak mali yaptırımların önlenmesi amacıyla; iş hukukunun temel kavramları, alt işverenlik sözleşmeleri, iş sözleşmelerinin akdedilmesi ve feshi ile iş ilişkisinin ikale yoluyla sonlandırılması, ücretin korunması, tutanakların hazırlanması ve özlük dosyasının tutulması, fazla mesai ve izin uygulamaları, mobbing uygulanmasının engellenmesi ve işverenin sorumluluğu ile iş sağlığı ve güvenliği temel ilkelerinin yalın ve açık bir dille aktarımını konu alan eğitimler verilmektedir.

Şirketler İçin Yeni TTK Uyum Eğitimi

Hukuk büromuz tarafından; şirket esas sözleşmesinin yeni kanun hükümleri doğrultusunda tadili, 6102 sayılı TTK ve bağlantılı alt mevzuat hükümleri doğrultusunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, güncel hükümlere uygun avans ve kar payı dağıtımı, şirketler topluluğu için öngörülen yeni düzenlemeler, yönetim kurulunun yeniden yapılandırılması ve sorumlulukları, anonim şirket ve limited şirket arasındaki farklar ve tür değişikliğine gidilmesi konu başlıkları altında yürürlükteki hükümlerin doğru bir şekilde uygulanmasını amaçlayan eğitimler verilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Hukuka Uyum Eğitimi

Şirketlerin yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu sağlamak amacı ile, kurumsal yönetimin temel ilkeleri (Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk, Hesap Verebilirlik), yönetim kurullarının oluşumunda ilkelere uyumun denetlenmesi, elektronik kurumsal yönetişim ilkeleri, tehlikelerin erken teşhisi komitesi ve denetim kurullarının düzenlenmesi ile şirket içi hukuka uygunluğun sağlanması konularında açık ve yalın bir dille eğitim verilmektedir. Bunların yanında yolsuzlukla mücadele, rüşvetin önlenmesi, rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması gibi hukuk alanlarını içeren detaylı uyum programı eğitimleri de vermekteyiz.

Ayrıca hukuk büromuz tarafından talep doğrultusunda ilgili ilkelere ve hukuk alanlarına uyumun sağlanması amacı ile danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

De Lege Ferenda!